Bijeenroeping van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Vermits op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 3 augustus 2018 slechts 37 leden van de 62 leden aanwezig of vertegenwoordigd waren en het aanwezigheidsquorum dus niet werd bereikt, kon de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 3 augustus 2018 niet op geldige wijze beraadslagen en beslissen over het agendapunt “voorstel tot statutenwijziging”. Een 2e buitengewone algemene ledenvergadering wordt daarom bijeengeroepen, op maandag 3 september 2018 om 14u00, met hetzelfde agendapunt.

>> lees verder