Privacystatement

VOC Kamer van Antwerpen is verheugd over uw bezoek op deze website en dankt u voor de interesse die u stelt in onze vereniging.

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van gegevens. Dit document informeert u hoe onze vereniging de regels betreffende gegevensbescherming naleeft, welke informatie wordt verzameld en hoe deze wordt gebruikt.

ALGEMEEN

 De Verenigde Oostindische Compagnie – Kamer van Antwerpen, verkort VOC-Kamer van Antwerpen, is een culturele vereniging die culturele activiteiten organiseert onder de vorm van lezingen, organisatie van evenementen, museumbezoeken, culturele wandelingen en uitstappen, en focust op geschiedenis en kunst.  

BEGRIPPEN

Persoon: een natuurlijk rechtspersoon;

Deelnemer: persoon, al dan niet lid, die zich inschrijft voor een activiteit georganiseerd door de VOC Kamer van Antwerpen;

Lid: persoon die zich heeft aangemeld als lid van de VOC Kamer van Antwerpen en die in orde is met zijn lidmaatschapsbijdrage;

Activiteitenadministratie: administratie waarin de persoonsgegevens van de deelnemers aan een activiteit gebundeld worden;

Ledenadministratie: administratie waarin de persoonsgegevens van de leden van de VOC Kamer van Antwerpen gebundeld worden;

Persoonsgegevens: elk gegeven van een natuurlijke persoon;

Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen voor het verwerken van persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS – VERZAMELEN EN VERWERKEN

Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u deze verschaft.

Voor het organiseren van een activiteit en/of het bijhouden van een ledenoverzicht is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden vastgelegd. Deze vastlegging gebeurt aan de hand van een inschrijvingsformulier en een database (Excel).

De volgende persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd:

  • naam en voornaam
  • adresgegevens: straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land
  • e-mailadres
  • telefoonnummer en/of gsm-nummer
  • alle verdere informatie die nuttig is in het kader van de organisatie van een activiteit, zoals: opstapplaats/verzamelpunt, vertrekuur, menukeuze, voorkeur.

De aldus verzamelde persoonsgegevens blijven binnen onze vereniging, zullen uitsluitend worden gebruikt om de goede werking van onze vereniging te verzekeren en zullen in geen enkele vorm door ons aan derden worden bekend gemaakt, met uitzondering aan contractpartijen voor de uitvoering van een dienst/activiteit die de vereniging aanbiedt.
De vereniging is in het kader daarvan niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens door die contractpartijen.

BEWAREN VAN GEGEVENS EN VERWIJDERING

De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de dienst te verrichten die u vraagt, of waarvoor u toestemming hebt gegeven, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan.

Bij activiteiten worden persoonsgegevens voorafgaand en tijdens de activiteit gebruikt voor de verwerking hiervan. Na de beëindiging van de activiteit worden deze gegevens verwijderd.
Persoonsgegevens gebruikt voor het beheer van het ledenbestand worden verwijderd van zodra die persoon niet langer lid is van de vereniging.

Indien een persoon niet wenst dat zijn gegevens worden gearchiveerd, kan hij/zij dit telefonisch, per e-mail of schriftelijk melden aan de vereniging, waarna de persoonsgegevens zullen worden verwijderd.

RECHT OP TOEGANG EN VERBETERING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen gegevens te verkrijgen, ze te ontvangen, te bekijken en indien nodig te wijzigen of te verwijderen.
Mits bewijs van identiteit kunt u zich voor de uitoefening van dit recht, en voor verdere vragen, een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten, per brief of per e-mail, aan de vereniging.

UW TOESTEMMING

Door betaling van het lidgeld geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken zoals hierboven omschreven.

JURIDISCH KADER

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de verordening (EU) 2016/679 van 27/4/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG.